Archive for the category "daily observations"

stranger III.

stranger II.

cnn is everywhere.

das bild.

senkrecht ist nicht senkrecht und waagerecht ist nicht waagerecht.

lichtenberg drinks.

aufeinander.aneinander.

total christmas.